Nhằm hỗ trợ công dân đăng ký giải quyết thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh qua Dịch vụ công trực tuyễn mức độ 3, mức độ 4. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn quy trình thực hiện tại nhà