UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

 
  
 

Số: .../TB-MNBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

Giáp Bát, ngày 19 tháng 04 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

 

 

Căn cứ Luật Lao động 2019. Trường mầm non Bình Minh thông báo lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 như sau:

Thời gian nghỉ: 01 ngày - Thứ tư, ngày 21/04/2021.

Thứ năm, ngày 22/04/2021 các cháu đi học bình thường.

Kính mong phụ huynh lưu ý lịch nghỉ lễ, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19!

 

Nơi nhận:

- Bảng thông báo 2 cơ sở;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Ngân