UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

 

 

Số: 05/TB-MNBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Giáp Bát, ngày 15 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc cho học sinh tạm dừng đến trường

 nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID 19

 

 

Thực hiện công văn số 460/UBND – KGVX  ngày 15/02/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID – 19.

Trường mầm non Bình Minh trân trọng thông báo tới quý phụ huynh như sau:

1. Học sinh nghỉ học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19 từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021

Rất mong phụ huynh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, thực hành tốt thông điệp “5K” của bộ y tế:

- Khẩu trang

- Khử khuẩn

- Không tụ tập

- Khoảng cách an toàn.

- Khai báo y tế

2. Hàng ngày thực hiện việc  thông tin chân thực tới giáo viên lớp tình hình sức khỏe của con và các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các bệnh nhân được công bố trước 10h sáng và kịp thời (trong trường hợp đột xuất)

3. Nhà trường sẽ xây dựng những nội dung chăm sóc giáo dục cần thiết và phù hợp để cùng cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà.

Khi có lịch đi học trở lại nhà trường sẽ thông báo tới quý phụ huynh kịp thời.

Rất mong được sự phối hợp chặt chẽ của quý phụ huynh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Website trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trần Thị Ngân