Thông báo, kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-201

 

UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

                           

Số: 11/TB-MNBM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Giáp Bát, ngày 15 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào trường mầm non Bình Minh

Năm học 2021 - 2022.

 

 

Thực hiện kế hoạch số 11/KH-MNBM ngày 31/5/2021 kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường mầm non Bình Minh đã được Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai phê duyệt.

Trường mầm non Bình Minh xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Phương thức và đối tượng

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

- Đối tượng dự tuyển: Trẻ mầm non.

- Hình thức: Tuyển sinh trực tuyến thông qua phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi và tuyển sinh trực tiếp đối với các lứa tuổi khác.

2. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh.

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021-2022:

STT

Lứa tuổi

Số trẻ dự kiến tuyển mới

1

Mẫu giáo lớn (trẻ sinh năm 2016)

19

2

Mẫu giáo nhỡ (trẻ sinh năm 2017)

29

3

Mẫu giáo bé (trẻ sinh năm 2018)

36

4

Nhà trẻ (trẻ sinh năm 2019)

50

 

Tổng cộng:

134

 

- Địa bàn tuyển sinh: Các tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 phường Giáp Bát.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần công chứng kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường.

4. Thời gian tuyển sinh

- Thời gian:

+ Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h30.

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

- Địa điểm: Số 10, ngõ 92 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Tuyển sinh trực tuyến (dành cho trẻ sinh năm 2016): từ ngày 15/7/2021 đến ngày 17/7/2021.

- Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021. Không tuyển sinh trước thời gian quy định, cụ thể:

+ Từ ngày 23/7 đến ngày 25/7/2021 tuyển sinh trẻ sinh năm 2016, 2017.

+ Từ ngày 26/7 đến ngày 28/7/2021 tuyển sinh trẻ sinh năm 2018, 2019.

* Sau ngày 28/7/2021, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao (hoặc số hồ sơ của học sinh đúng tuyến vượt chỉ tiêu tuyển sinh được giao), nhà trường sẽ báo cáo phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo (kèm theo danh sách học sinh dự kiến tuyển bổ sung) và tuyển bổ sung học sinh từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021 (nếu được cấp trên phê duyệt).  

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- UBND phường, các tổ dân phố;

- Hội đồng tuyển sinh (để thực hiện);

- Web http://mnbinhminhgb-hm.edu.vn/;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Ngân